Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového portálu: UAPORTAL.CZ

Platné od 19.03.2017

Všeobecné obchodní podmínky pro účel prezentování reklamních a jiných sdělení na internetovém portálu www.uaportal.cz  jehož provozovatelem je Dnipro Praha s.r.o., se sídlem:

Praha - Malá Strana, Karmelitská 380/16, PSČ 118 00, IČ: 27641228, DIČ: CZ27641228 (dále jen „Poskytovatel“) a objednavatele reklamy, zboží a služeb (dále jen „Objednatel“).

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Poskytovatel je provozovatelem internetových stránek dostupných na internetové adrese  www.uaportal.cz a subdoménách. Poskytovatel je oprávněn poskytovat prostor pro reklamu na jednotlivých www stránkách ze svého webu podle platného ceníku.

Objednatel reklamní kampaně je fyzická či právnická osoba, objednávající reklamu na stránkách z mediálního portfolia Poskytovatele. Reklamní kampaní může být prezentace na volných plochách našeho serveru, která může mít některou z následujících forem: inzerce, bannery, PR články, video materiály, apod.

 

2. REKLAMNÍ PODKLADY

Za včasné a bezchybné dodání podkladů poskytovateli je plně zodpovědný Objednatel reklamní kampaně.

Veškeré reklamní podklady a další náležitosti musí Objednatel poskytnout poskytovateli nejpozději do 3 pracovních dnů před datem začátku kampaně.

Veškeré podklady ke změně v reklamní kampani musí objednavatel poskytnout nejpozději 2 pracovní dny před datem změny, jinak poskytovatel neodpovídá za včasnou změnu, která bude vyřízena v nejbližším možném termínu.

Se změnou v již existující reklamní kampani musí souhlasit jak poskytovatel, tak Objednatel.

 

3. INZERTNÍ PODMÍNKY

Pokud není sjednán přesný termín začátku reklamní kampaně, kampaň bude zveřejněna v nejbližším možném termínu.

Pokud Objednatel objedná reklamu o velikosti, které nezodpovídají standardnímu rozměru inzerce na internetových stránkách poskytovatele, bude inzerát přizpůsoben nejbližšímu možnému rozměru, nebo může být vrácen Objednateli k přepracování.

 

4. PRÁVO POSKYTOVATELE NA ODMÍTNUTÍ REKLAMY

Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu, reklamy, banneru, PR článku, videa z důvodu nevhodného obsahu, původu nebo formy a pokud je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy, nebo odporuje zájmům, či by mohl poškodit dobré jméno poskytovatele.

Poskytovatel je povinen tuto skutečnost Objednateli oznámit a není povinen odmítnutí zdůvodnit.

Poskytovatel má právo nepřijmout smlouvu na zveřejnění reklamy od Objednatele, který dluží za dříve zveřejněnou reklamu, případně pozastavit plnění až do doby zaplacení dlužné částky.

V případě, že platba nebude na účet Poskytovatele připsána řádně a v uvedené lhůtě, není Poskytovatel povinen kampaň realizovat a je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to stejným způsobem, jakým potvrdil objednávku.

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena je kalkulována na základě platných ceníků Poskytovatele.

Faktury za poskytování reklamy jsou uhrazeny Objednatelem, není-li na základě souhlasu poskytovatele povoleno jinak, vždy před započetím reklamní kampaně.

Poskytovatel je v potvrzení objednávky oprávněn žádat platbu předem. Příslušná částka musí být připsána na účet Poskytovatele, uvedený v potvrzení objednávky, nejpozději dva pracovní dny před zahájením příslušné reklamní kampaně.

Objednatel se zavazuje provádět platby nejpozději k datu splatnosti faktury nebo výzvy k úhradě. Dnem platby se rozumí den připsání platby na účet Poskytovatele.

 

6. STORNO PODMÍNKY

V případě, že si Objednatel přeje zrušit již odeslanou objednávku, je povinen informovat písemně Poskytovatele o odstoupení od smlouvy nejpozději 3 pracovních dní před datem plánovaného/objednaného dne započetí reklamní kampaně. V případě pozdějšího termínu budou Objednateli účtovány storno poplatky (odstupné):

a) Při zrušení objednávky do 2 pracovních dnů před datem objednaného dne započetí uveřejnění reklamy činí poplatek 30% z ceny objednané kampaně. 

b) Při zrušení objednávky do 1 pracovních dnů před datem objednaného dne započetí činí poplatek 50% z ceny objednané kampaně. 

c) Při zrušení objednávky u již probíhající reklamní kampaně činí poplatek 100 % z ceny objednané kampaně a Poskytovatel tedy ani poměrnou část za objednanou reklamní kampaň Objednateli nevrací.

 

Portal umožňuje uživatelům posílat dobrovolné přispěvky na podporu a rozvoj projektu. Na tito přispěvky storno podmínky a reklamace se nevztahují..

 

7. REKLAMACE ZVEŘEJNĚNÉ REKLAMNÍ KAMPANĚ

Objednatel má v případě nesprávného zveřejnění reklamy ze strany Poskytovatele (špatná URL, obrázky, atd.) nárok na opravu zveřejněné reklamy a to nejpozději do 3 pracovních dnů od podání písemné stížnosti poskytovateli. Podmínky a nároky na zveřejnění reklamy v ucelené podobě by měl Objednatel poslat poskytovateli emailem a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne začátku reklamní kampaně

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Speciální či netypické reklamní projekty, které nejsou obsaženy v našem ceníku, realizujeme vždy po domluvě a za smluvní ceny.

Poskytovatel nezodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a inzerci uveřejněné dle těchto obchodních podmínek.

 

9. KONTAKT NA POSKYTOVATELE

info@uaportal.cz